بررسی و نمایش لینک های خراب در سایت

بررسی لینک های خراب


یک فایل URL وارد کنید
درباره بررسی لینک های خراب

بررسی و نمایش لینک های خراب در سایت

بررسی و نمایش لینک های خراب در سایت ابزاری برای بررسی لینک های خراب می باشد. با استفاده از این ابزار می توان فهمید گکدام لینک های داخلی و خارجی ناقص و خراب هستند. در طراحی سایت می توان از این ابزار برای صحت لینک های داخلی و خارجی استفاده کرد.